لوگو کتابخانه بابل

فلسفه دین

تبعات یک تخطی هولناک

تبعات یک تخطی هولناک

تبعات یک تخطی هولناک   ماجرا با یک سرپیچی شروع شد. سرپیچی از رادیکال‌ترین فیگور تاریخ الاهیات مسیحی، پولس قدیس. همو که جایی جمله‌ای با