لوگو کتابخانه بابل

۱۹۸۴

۱۹۸۴ | جرج اورول | ترجمهٔ حمیدرضا بلوچ | نشر گهبد

اختراع زبان نو

اختراع زبان نو برادر بزرگ: حکومتی تمامیت‌خواه که در جای‌جای شهر و زندگی و خانه‌ی مردم رخ می‌نمایاند و دوست دارد لحظه‌لحظه‌ی زندگی آنها را

اومبرتو اکو فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو، عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا