لوگو کتابخانه بابل

یووال نوح هراری

تورات پست‌مدرن

تورات پست‌مدرن کتاب را باز می‌کنید و به اولین صفحه‌اش برمی‌خورید:   ۶ میلیون سال پیش ــ آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه. ۲/۵ میلون

تورات پست مدرن

تورات پست‌مدرن

تورات پست‌مدرن   کتاب را باز می‌کنید و به اولین صفحه‌اش برمی‌خورید: ۶ میلیون سال پیش ــ آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه.۲/۵ میلون سال