لوگو کتابخانه بابل

یونان باستان

ادیسه هومر

دروازهٔ بوطیقا

دروازهٔ بوطیقا نگاهی به مفهوم دروغ در ادیسه‌ هومر     اولیس به کالیپسو می‌گوید: «ای الهه‌ی نیرومند، از من خشمگین مباش. من نیک می‌دانم

آواز سیرن‌ها خرده روایتی در ادیسه هومر

آواز سیرن‌ها

آواز سیرن‌ها نگاهی به یک خرده‌روایت در ادیسه   «تو نخست به نزد زنان سیرن فراز خواهی رسید که آوایشان هر انسانی را که به