لوگو کتابخانه بابل

یوزف روت

مارش رادتسکی

زوال تولستوی

زوال تولستوی   رمان‌های سقوط و زوال همیشه تاریک‌اند، «مارش رادتسکی» از همه تاریک‌تر. فرض کنید تولستوی با عینک کافکا بنویسد. نه از آن شادی