لوگو کتابخانه بابل

یورک بکر

امید یا فریب

امید یا فریب   چه بسیارند اشعار و حکایاتی که پندمان می‌دهند به دوری از ناامیدی. اما هیچ‌کس، هیچ‌وقت نگفته و نمی‌گوید امید تا چند،