لوگو کتابخانه بابل

یان کات

شکسپیر معاصر ما

زنازادهٔ زمان خویش بودن

زنازادهٔ زمان خویش بودن   ناغافل به کسی می‌گویید بیا شکسپیر بخوان. جواب حاضرآماده: در جهانی که داعش دارد چرا شکسپیر بخوانم؟ در دورانی که