لوگو کتابخانه بابل

گونتر گراس

اسطوره و ادبیات کتابخانه بابل

اسطوره و ادبیات رئالیستی

اسطوره و ادبیات رئالیستی ــ برای بشریت راهی وجود ندارد که به سادگیِ دو به‌علاوهٔ دو یا خط مستقیم به سعادت برسد.  فریدریش دورنمات ــ

طبل حلبی

موهبت توقف

موهبت توقف   شر مثل وبا از دل یک نفر به ذهن او سرایت می‌کند و از ذهن او به ذهن تمام آدم‌هایی که متقاعد