لوگو کتابخانه بابل

گفتگوی پی‌یر کابان با مارسل دوشان،‌

کتاب هنر مدرن

کتاب هنر مدرن

کتاب هنر مدرن   نقاشی مدرن دو نقطه‌ی اوج دارد: پابلو پیکاسو و مارسل دوشان. شاید آنها نقاش‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را بر عصر