لوگو کتابخانه بابل

کوچ اجباری مردم افغانستان

جن فاشیست افغانستان

جن‌های فاشیست

چهار سال پیش از سقوط کابل، من در جلسه‌ای با جوانان مطرح کردم که بیایید کتاب «سقاوی دوم» بازچاپ کرده و به صورت گسترده در میان مردم توزیع کنیم. من بدین باور بودم که اگر مردم از اهداف فاشیست‌ها به درستی آگاه شوند، علیه طالب به صورت جدی مقاومت خواهند کرد. متأسفانه کسی در آن روزها به پیشنهاداتی گوش نمی‌داد. نتیجهٔ آن تغافل، این شد که امروزه پیشنهادهای آن کتاب، مو به مو، توسط طالبان تطبیق و اجرایی می‌گردد.