لوگو کتابخانه بابل

کتاب فلسفی

لویاتان،‌ توماس هابز

حیوان و حاکم

حیوان و حاکم   مضمون دو جمله‌ی معروف ارسطو را در سطور آغازین سیاست یه یاد بیاورید: «انسان حیوانی‌ست سیاسی» و «انسانی که فاقد شهر