کتاب بیابان تاتارها دینو بوتزاتی

بیابان تاتارها

توهم‌های تاتاری

بین این دو شکل زندگی کدام‌یک را انتخاب می‌کنید: یک زندگی آرام، یک شغل معمولی، همراه زن و فرزند و خانواده در خانه‌ای که مایه‌ی