کتاب اعترافات قدیس آگوستین

زمان بی‌زمانی

زمان بی‌زمانی

هستی در معرض فناست. هیچ چیز باقی نخواهد ماند، نه انسانی، نه شیئی، نه کتابی، نه قانونی. پس من که یک موجود فانی‌ام به چه