لوگو کتابخانه بابل

ژان پل سارتر

تهوع

آزادی و جذابیت پنهان پوچی جهان

آزادی و جذابیت پنهان پوچی جهان   شاید تصوری غریب باشد، اما کمتر فیلسوف بزرگی را می‌یابید که اراده‌ی آزاد را همچون موهبتی آسمانی تقدیس

ادبیات چیست؟ | ژان پل سارتر | ترجمۀ ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی | نشر نیلوفر

پرسش‌های ناممکن

‍ پرسش‌های ناممکن   «ادبیات چیست؟» چنان پرسش عظیم و ناممکنی است که فقط فیلسوف بزرگ و البته دیوانه‌ای مانند سارتر شجاعت پیش‌کشیدن آن‌را دارد.

شیطان و خدا

جلاد یا شریک جرم؟

جلاد یا شریک جرم؟   – شکنجه و اعدام… شکنجه و اعدام… چه یکنواخت و کسل‌کننده! دردسر ظلم و بدی در این است که برای