لوگو کتابخانه بابل

پی‌یرو لوسی

پی‌یر و لوسی

عاشقانه‌ در جنگ

عاشقانه‌ در جنگ   عشق در نگاه اول؟ پسر دارا و دختر ندار؟ رذایل اخلاقی بورژواها و طبقه‌ی متوسط؟ ویرانی‌های جنگ؟ حتماً با خودتان می‌گویید