لوگو کتابخانه بابل

پل فرهائگ

تقریر عشق

تقریر عشق

تقریر عشق   پرداختن به سوالی نظیر اینکه چرا انسان قرن بیست و یکمی با وجود پشت‌سر گذاشتن اعصار متمادی و تکامل زیست‌شناسانه و سنتی