لوگو کتابخانه بابل

پارمنیدس

تفاوت و فلسفه علی شاهی

تفاوت و فلسفه: تثلیث مقدس

تفاوت و فلسفه: تثلیث مقدس نگاهی به هستی‌شناسی دلوز از منظر اسپینوزا، نیچه و برگسون   ۱. پارمنیدس ادعا می‌کند که «هستی هست» و این