لوگو کتابخانه بابل

ویرجینیا وولف

اتاقی از آن خود

یک اتاق و کمی پول

یک اتاق و کمی پول همه‌ی حرفش را در همان سطرهای آغازین می‌زند: «به نظر من زنی که می‌خواهد داستان بنویسد باید پولی و اتاقی