لوگو کتابخانه بابل

هنر بعد از ۱۹۶۰

باید دور ریخت!

باید دور ریخت!   تئودور آدورنو در سال ۱۹۶۱، در آغاز دهه‌ای که می‌رفت تا در آن تمام تلقی پیشین از هنر دگرگون شود، نظریه‌ی