لوگو کتابخانه بابل

همن شعله‌ور

دریچه‌ای در اختیار ابلهان

دریچه‌ای در اختیار ابلهان

دریچه‌ای در اختیار ابلهان   شکسپیر در مکبث می‌گوید: «زندگی داستانی‌ست لبریز از خشم و هیاهو که از زبان ابلهی حکایت می‌شود و معنای آن