هستی و زمان

هستی پرسش

هستی پرسش

«چگونه باید جرم این سنگ را سنجید؟»؛ «چند گونه‌ی جانوری وجود دارد؟»؛ «روابط افراد در جامعه را چگونه باید تحلیل کرد؟». پرسش‌های رایج علوم معمولاً