لوگو کتابخانه بابل

نه فرشته نه قدیس

عادی و آسیب‌پذیر

عادی و آسیب‌پذیر   چند وقتی از بهار پراگ گذشته و بساط دیکتاتوری سرخ به‌نوعی برچیده شده اما شهر آبستن روایت‌های تلخ و پیاپی است.