لوگو کتابخانه بابل

نلسون و ریچارد شیف

تاریخ هنرِ دیگر

تاریخ هنرِ دیگر   آن هنگام که تاریخ‌نگاری سیره‌نویسی نباشد، ابزاری‌ست برای درک این نکته‌ی حیاتی که مورخان هنر چگونه هنر را به تاریخ معطوف