نقد کتاب فلسفه و رخداد

فلسفه و رخداد

چرا انقلاب انقلاب است؟

دیدگاه آلن بدیو در خصوص رخداد-حقیقت برپایه‌ی ایده‌ای‌ست که تماماً با رویکرد لکان در خصوص برساخته شدن سوژه مطابقت دارد. بدیو بین دو مفهوم «معرفت»