نقد کتاب جبار

شکسپیر و سیاست؟ پس اقتصاد چی؟

شکسپیر و سیاست؟ پس اقتصاد چی؟

تصور می‌کنید شکسپیر چقدر می‌ارزد؟ منظورم ارزش دلاری اوست. نرفتم بگردم ببینم کسی این فکر به ذهنش خطور کرده یا نه، و اگر خطور کرده