لوگو کتابخانه بابل

نقد فلسفه

مردان اندیشه

فلسفه. فیلسوف. تفلسف.

فلسفه. فیلسوف. تفلسف.     هنوز از خواندن متنی که در آغازش این کلمه‌ها به چشم می‌خورد منصرف نشده‌اید؟ هنوز تلخیِ «دشواری» و «حوصله‌سربری» چسبیده

بنیاد کلی‌گرایی

اجتماع نقیضین

اجتماع نقیضین   «و من ای برادران چون به نزد شما آمدم، نیامدم با فضیلت کلام و حکمت بلکه شما را از اِعلامِ خدا آگاه

برگسونیسم

متافیزیک سیاسی

متافیزیک سیاسی   گذشته چگونه «می‌گذرد»؟ گذشته را نمی‌توان تغییر داد، نمی‌توان چیزی بدان افزود، درست به همین دلیل که پیشاپیش گذشته است. اما وقتی