لوگو کتابخانه بابل

نقد بائودولینو

بائودولینو

آنجا که تخیل جنون‌آمیز می‌شود

آنجا که تخیل جنون‌آمیز می‌شود   سال ۱۲۰۴ است. چهارمین موج جنگ‌های صلیبی. بائودولینو، مشاور و دوست پادشاه فردریک اول، به قسطنطنیه آمده تا استاد