لوگو کتابخانه بابل

نظریه‌ی ادبیات، متن‌هایی از فرمالیست‌های روس

نظریه ادبیات

فرمالیسم، از سر خط

فرمالیسم، از سر خط   «ایسم‌»ها زندگی دوگانه‌ای دارند. در نظر واضعان و موافقانشان موضوع ستایش و باورند و ابزار و اسباب کوبیدن خصم‌، در