لوگو کتابخانه بابل

نشر ویستار

بی در کجا

ادوارد سعید، و خودِ خودش

ادوارد سعید، و خودِ خودش   مرثیۀ محمود درویش را در سوگ ادوارد سعید با دکلمۀ خود شاعر شنیده‌اید؟ شعری استثنایی‌ست. دکلمه‌اش هم. اما اینجا