لوگو کتابخانه بابل

نشر دات

باورِ خواسته‌شدن

باورِ خواسته‌شدن   – می‌دانی حسادت شبیه چیست؟ – در صفحۀ حوادث روزنامه‌ای روزی در جایی نوشته بود: « مورچه‌های آدم‌خوار به مردی حمله کردند

هملت

باور «بودن یا نبودن»

باور «بودن یا نبودن»   – بودن یا نبودن، مسئله این است.– نه، مسئله بر سر باورِ «بودن یا نبودن» است. اگر شبح پدر هملت

نظریه ادبیات

فرمالیسم، از سر خط

فرمالیسم، از سر خط   «ایسم‌»ها زندگی دوگانه‌ای دارند. در نظر واضعان و موافقانشان موضوع ستایش و باورند و ابزار و اسباب کوبیدن خصم‌، در

قربانی عریانی صداقت خویش

قربانی عریانی صداقت خویش

قربانی عریانی صداقت خویش صداقت چه رابطه‌ای با کلام دارد؟ چه رابطه‌ای با تفکر دارد؟ چرا انقدر خواستنی و در عین حال دور از دسترس