لوگو کتابخانه بابل

نشر ثالث

دیالکتیک و انقلاب

دیالکتیک و انقلاب

دیالکتیک و انقلاب   «الف الف است». این گزاره‌ی ساده چه ربطی به دگرگونی انقلابی جهان می‌تواند داشته باشد؟ «الف الف است» دست‌کم به این

توتالیتاریسم

نجات یوزف کا

نجات یوزف کا   بر اساس باورهای قدیمی ساحل‌نشینان جنوب ایران، پری‌ها، دیوها و ارواح خیر و شر، همه باد یا خیال یا هوا هستند.

دن کیشوت

دن کیشوت دن کیشوت!

دن کیشوت دن کیشوت!   روزگاری نویسنده‌ای بود که گاهی معرفی کتاب هم می‌نوشت. روزی هوس کرد رمان دن کیشوت را معرفی کند. پشت میزش