لوگو کتابخانه بابل

نشر اطراف

شهر از نو

پمپئی ـــ بم

پمپئی ـــ بم   وقتی که خبر زلزلهٔ بم را شنیدید یادتان هست؟ یا وقتی که تصاویر زلزلهٔ سرپل ذهاب یا سیل گلستان و لرستان