لوگو کتابخانه بابل

نسرین خطاط

تئاتر، جیغ و طاعون

تئاتر، جیغ و طاعون

تئاتر، جیغ و طاعون   آنتونن آرتو در سال ۱۹۳۳ طی یک سخنرانی با عنوان «تئاتر و طاعون» در دانشگاه سوربن، پس از آنکه متوجه