لوگو کتابخانه بابل

نانوشته

دن کیشوتی برای امروز ما

دن کیشوتی برای امروز ما

دن کیشوتی برای امروز ما   آیا تا به حال یک دن کیشوت را دور و بر خود دیده‌اید؟ یعنی کسی که چنان تحت تأثیر