لوگو کتابخانه بابل

نانه‌های آلبرکامو به ماریا کاسارس

عشقی کوتاه، به‌بلندای ابدیت

عشقی کوتاه، به‌بلندای ابدیت

عشقی کوتاه، به‌بلندای ابدیت   احتمالاً هیچ مخاطبی لحن عاشقانهٔ آلبر کامو را تا پیش از انتشار این نامه‌ها نه خوانده بود نه تصور کرده