لوگو کتابخانه بابل

ناصر نبوی

نوشتار پاره‌پاره

پارهٔ نخست پاره‌نویسی[۱] صورتی از نوشتار کوتاه است که در چند دهه‌ی اخیر با اقبال ویژه‌ای مواجه شده. نویسندگان، نظریه‌پردازان و دانشگاهیان در کتاب‌ها و مقالات