لوگو کتابخانه بابل

میشل فوکو

هومو اکونومیکوس

هومو اکونومیکوس

هومو اکونومیکوس   حکمرانی و اداره‌ی جامعه‌ی سیاسی بر چه اساسی باید صورت گیرد؟ بگذارید سؤال را طور دیگری مطرح کنیم: هدف از تأسیس دولت

مانه و ابژه‌ی نقاشی

آینهٔ خالی

 آینهٔ خالی   غالباً در صحبت از امپرسیونیسم شاخص‌ترین نقاشانی که به ذهن هر شنونده‌ای می‌آیند ادگار دگا و کلود مونه هستند (‌دومی حداقل به

اراده به دانستن | میشل فوکو | ترجمهٔ افشین جهاندیده و نیکو سرخوش | نشر نی

سکس و تاریخ سیاسی حقیقت

سکس و تاریخ سیاسی حقیقت   برای یک هستی‌شناسی بدیع که می‌خواهد روابط سنتی بین قدرت و حقیقت و خویشتن را دگرگون کند چه فرصتی