لوگو کتابخانه بابل

میشل اوئلبک

نقشه و قلمرو میشل اوئلبک

شکست از ژن‌های خود

شکست از ژن‌های خود   اوئلبک در رمان نقشه و قلمرو، جسارتش را در حرکت روی لبه‌ها به نمایش می‌گذارد. گشایشی عجیب از درون تابلوی