لوگو کتابخانه بابل

میخائیل بولگاکف

مرشد و مارگریتا

از شیطان و شیزوفرنی

از شیطان و شیزوفرنی   اگر شیزوفرنی مانند یک ویروس سرایت کند چه؟ «می‌دانم که هر دو از نوعی بیماری روانی رنج می‌بریم که احتمالاً