لوگو کتابخانه بابل

میخائیل باختین

پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی   ایوان کارامازوف: فئودور؟ فئودور؟ داستایفسکی: بله قربان! – چیزهایی را که باید از قول من در رمانت بگویی و کارهایی را