لوگو کتابخانه بابل

مواجهه با مرگ

مواجهه با مرگ

سرانجام تن می‌دهیم، مشتاقانه

سرانجام تن می‌دهیم، مشتاقانه   خواننده‌ای که مختصر آشنایی با براین مگی دارد، چندان در بند ادبیت یگانه رمان این فلسفه‌دانِ مشهور نخواهد بود. او