لوگو کتابخانه بابل

مهران مهاجر

تاریخ هنرِ دیگر

تاریخ هنرِ دیگر   آن هنگام که تاریخ‌نگاری سیره‌نویسی نباشد، ابزاری‌ست برای درک این نکته‌ی حیاتی که مورخان هنر چگونه هنر را به تاریخ معطوف