لوگو کتابخانه بابل

من پیش از تو

یادداشت‌های کتابفروشی خیابان انقلاب

ژانر دستمال کاغذی؛ چرا جوجو مویز خوب می‌فروشد؟

یادداشت‌های کتابفروش خیابان انقلاب ــ ۲؛ ژانر دستمال کاغذی؛ چرا جوجو مویز خوب می‌فروشد؟ دلیل فروش بالای کتاب‌های جوجو مویز چیست؟‌ هفته‌ای نبود که یکی از مشتری‌های کتابفروشی این را از من نپرسد. این یادداشت پاسخی‌ست به چرایی پرفروشی رمان‌های جوجو مویز در ایران.