لوگو کتابخانه بابل

معنویت در هنر

معنویت در هنر

این‌ها منم

این‌ها منم   «این طرح‌ها که می‌بینید، این شکل‌ها، این نقاط، این خطوط، این رنگ‌ها، همه در من‌اند. در درونِ من. این‌ها منم. سیال همچون