معرفی رمان حکومت نظامی

حکومت نظامی

شامگاه: شیلیِ پساآلنده

ببخشید! خانۀ نرودا کجاست؟دخترک مسیری را نشان می‌دهد. اتومبیل راه می‌افتد. وسوسه‌ای مقاومت‌ناپذیر یقۀ مانونگو ورا را می‌چسبد تا برگردد و از شیشۀ عقب اتومبیل