لوگو کتابخانه بابل

معجزهٔ حاکم و اقتدار الوهی

معجزه‌ٔ حاکم و اقتدار الوهی

معجزه‌ٔ حاکم و اقتدار الوهی سیاست مدرن یک شاخصه‌ی بارز دارد: کسی برای ما تصمیم نمی‌گیرد، ما مردم هستیم که برای سرنوشت خود در جامعه