لوگو کتابخانه بابل

مسیح-شدن، یا، دعوت شیطان

مسیح-شدن، یا، دعوت شیطان

مسیح-شدن، یا، دعوت شیطان   مسیح پیامبر نبود، خود خدا بود در هیأتی متجسد. ترکیب «خدای متجسد» مفهومی است به غایت پیچیده و پارادوکسیکال، و