لوگو کتابخانه بابل

مرگ یزدگرد

مرگ یزدگرد

در باب پادشاهی و مرگ

در باب پادشاهی و مرگ «پادشاه‌بودن بهتر است یا مرگ؟». در برزخ واپسین لحظات زوال ساسانیان، یکی از سرداران یزدگرد جلوی چشم ما نقش کارآگاهی