لوگو کتابخانه بابل

مدارا

کتاب شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا

مانیفست تکثرگرایی و «سیاست تفاوت»

جدال جوامع چندملّیتی، از نوع جدال خدایگان و بنده است. کتاب ویل کیملّیکا را می‌توان مانیفستی برای مدافعان برابری در جدال هگلیستی خواند. من خواندن این کتاب را برای آن‌هایی که درد سرکوب و ستم گروهی را کشیده‌اند و تکثرگرایی را تجربه نکرده‌اند یا کرده‌اند، توصیه می‌کنم. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که بی‌ثباتی‌هایش ریشه در مناسبات ناعادلانه تباری دارد. ما اغلباً می‌دانیم که چرا مبارزه می‌کنیم، اما نمی‌دانیم که برای چه می‌رزمیم. توصیه من این است که این کتاب را بخوانید تا بدانید که برای چه چیزی مبارزه می‌کنیم.