لوگو کتابخانه بابل

محمود مقدسی

روزی روزگاری فلسفه

روزی روزگاری فلسفه

روزی روزگاری فلسفه   «پس تو مدرسه‌ به شماها چی یاد میدن!؟» ریشۀ این سوال یا در واقع این جملۀ توبیخی والدین هنگام مواجهه با